Hopp til innhold

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Ligestilling er en menneskeret. Det handler om, at give begge køn lige rettigheder og muligheder for, at bestemme over eget liv. Kvinders adgang til uddannelse, sundhedsydelser, arbejde og juridiske rettigheder, er nødvendig for at skabe udvikling i et land.

5. Ligestilling mellem kønnene

Mål 5:

Opnå ligestilling og styrke piger og kvinders position i samfundet

Fattigdom, klimaforandringer, konflikter, ulighed og økonomisk tilbagegang rammer kvinder uforholdsmæssigt hårdt. Kvinder udgør flertallet af de fattige, og er mere sårbare, fordi de mange steder mangler formelle rettigheder. Verdensmålene har deres egne mål om fuld ligestilling og selvbestemmelse for piger og kvinder. Samtidig er ligestilling en overordnet udfordring, der går igen i alle målene.

Mange flere piger går i dag i skole sammenlignet med i år 2000. De fleste udviklingslande har opnået målet om at skabe mere ligestilling mellem kønnene, både i grundskolen, videregående skole og inden for de højere uddannelser.

Uddannelse og adgang til arbejdsmarkedet giver økonomisk selvstændighed for kvinder. Uddannede kvinder opnår en større valgfrihed når det gælder ægteskab og hvornår og hvor ofte, de får børn. De har flere økonomiske muligheder, og de har bedre forudsætninger for at deltage i, og påvirke, samfundet.

 

Ligestilling er godt for samfundets fremgang og økonomi, men på trods af, at flere kvinder i dag er på arbejdsmarkedet end for 50 år siden, oplever piger og kvinder fortsat en stigende diskrimination og vold i alle dele af verden. Ligestilling er derfor først og fremmest et spørgsmål om retfærdighed.

Manglende adgang til forebyggende og oplysende sundhed udgør en af de største trusler mod kvinder verden over. Tvangsægteskab, menneskehandel og kønslemlæstelse er en udbredt praksis. Verdensmålene skal stoppe dette. 

Samtidig skal kvinders deltagelse og lederskab i beslutningsprocesser sikres. Både politik og lovgivninger skal ændres, hvis kvinder skal sikres lige muligheder for økonomiske ressourcer som land og ejendom, arv og naturressourcer.

Danmark

Kvinder og mænd i Danmark er på flere områder kommet langt når det gælder ligestilling mellem kønnene. Der er dog stadig forskelle. Inden for nogle områder har mændene en dominerende rolle, mens kvinder er ved at overhale inden for fx uddannelse.

Tekniske videnskaber er i Danmark mandedominerede uddannelser, med mere end dobbelt så mange mænd som kvinder. Til gængæld dominerer kvinderne inden for sundhedsvidenskab og pædagogiske, humanistiske og teologiske fag. I dag er der næsten lige så mange mænd og kvinder, der læser naturvidenskab. Der er dog ikke, ifølge Danmarks Statistik, en tendens til, at der kommer flere mænd på de kvindedominerede fag nævnt oven for.

Der er ikke ligeløn i Danmark på trods af, at vi skriver år 2017. Kvinder og mænd får stadig ikke lige meget i løn i Danmark. Der er ifølge Danmarks Statistik og Statistikbanken, flere forskellige grunde til lønforskellen mellem mænd og kvinder. Mænd tager typisk arbejde i andre sektorer og brancher end kvinderne. Der er også forskel på hvilke uddannelser kvinder og mænd vælger. Således tjener mænd relativt mere end kvinderne i regionerne, mens de laveste lønforskelle i kvinder og mænds timelønninger, er ved ansættelser i staten.
Lønforskellene mellem mænd og kvinder i Danmark skyldes også en opdeling i det danske arbejdsmarked. Der er flere kvinder i den kommunale sektor, i stillinger med lavere lønninger i gennemsnit end i øvrige sektorer i Danmark. Samtidig er der mange højtlønnede mænd i de øvrige sektorer. Dette betyder, at lønforskellen bliver højere på hele arbejdsmarkedet end i de enkelte sektorer, hvilket fører til, at mænd i gennemsnit tjener mere end kvinder.

Danmark har desuden den dårligste placering ifølge Word Economic Forum (WEF), når det kommer til ligeløn, sammenlignet med andre Skandinaviske lande. I det globale perspektiv ligger Danmark flot placeret, men hvor Danmark i denne undersøgelse indtager en femteplads, scorer Sverige fjerdepladsen, Norge tredjepladsen, mens Finland er oppe på en andenplads. Island indtager førstepladsen.

 Kilder: Danmarks Statistik, World Economic Forum (WEF) & FN-Sambandet Norge 2017.

Delmål under Mål 5:

5.1 Stop alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt.

5.2 Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private rum skal elimineres, herunder menneskehandel og seksuel og andre former for udnyttelse.

5.3 Alle skadelige skikke som børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber samt omskæring af piger skal elimineres.

5.4 Ulønnet omsorg og husarbejde skal anerkendes og værdisættes gennem tilgængelighed af offentlige serviceydelser, infrastruktur og politikker for social beskyttelse samt ved at fremme delt ansvar i hjemmet og i forhold til familien, som nationalt passende.

5.5 Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer af beslutningstagning inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

5.6 Der skal sikres universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder i overensstemmelse med handlingsprogrammet fra den Internationale Konference om Befolkning og Udvikling og Beijing-handlingsplanen samt slutdokumenterne fra deres opfølgningskonferencer.

5.a Der skal gennemføres reformer for at give kvinder lige rettigheder til økonomiske ressourcer samt adgang til ejerskab og kontrol over jord og andre former for ejendom, finansielle tjenester, arv og naturressourcer, i henhold til nationale love.

5.b Øge brug af teknologi, som hjælpemiddel, især informations- og kommunikationsteknologi, for at fremme kvinders rettigheder og muligheder.

5.c Fornuftige politikker og lovgivning, der kan håndhæves, og som fremmer ligestilling mellem kønnene og styrker alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder på alle niveauer, skal vedtages og styrkes.

Kilde: Verdensmaalene og FN-Sambandet Norge 2017.

GII- Gender Inequality Index. En målemetode der måler på skævfordelingen mellem kvinder og mænd inden for områderne reproduktiv sunhed, medbestemmelse og arbejdsmarkedsdeltagelse.
Læs mere | Statistik

Kvinders andel af arbejdsmarkedet (undtagen landbrug).
Læs mere | Statistik

Her på Globalis.dk kan du sammenligne to lande med hinanden. Dette kan bl.a. vise kontrasten mellem skævfordelingen i et land i forhold til et andet. Prøv det her

FN-forbundet © 2017