[[suggestion]]
Den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder
Den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder
Kvinder i El Fasher nord for Darfur demonstrerer mod kønsbaseret vold. Foto: UN Photo/Albert Gonzalez Farran.