[[suggestion]]
Afskaf fattigdom

"Afskaffe alle former for fattigdom i hele verden"

1.1) Afskaf ekstrem fattigdom

Innan 2030 utrydde all ekstrem fattigdom

1.2) Halver generel fattigdom

Innan 2030 minst halvere prosentdelen av menn, kvinner og barn i alle aldrar som lever i fattigdom, i samsvar med nasjonale definisjonar

1.3) Indfør sociale sikkerhedsnet

Innføre nasjonalt tilpassa sosiale velferdsordningar og tiltak for alle, inkludert minstestandardar, og innan 2030 oppnå ei vesentleg dekning ...av fattige og sårbare

les mer

1.4) Giv lige rettigheder til ejerskab

Innan 2030 sikre at alle menn og kvinner, særleg fattige og sårbare, har lik rett til økonomiske ressursar og tilgang til grunnleggjande... tenester, til å eige og kontrollere jord og andre former for eigedom, og til arv, naturressursar, ny teknologi og finansielle tenester, inkludert mikrofinansiering

les mer

1.5) Opbyg modstandsdygtighed mod katastrofer

Innan 2030 byggje opp motstandskrafta til fattige og personar i utsette situasjonar, slik at dei blir mindre utsette og sårbare for klimarelaterte ek...stremhendingar og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenningar og katastrofar

les mer

1.a) Mobilisér ressourcer for at afskaffe fattigdom

Sikre ei vesentleg mobilisering av ressursar frå mange ulike kjelder, mellom anna gjennom styrkt utviklingssamarbeid, for å gje utviklingslanda..., særleg dei minst utvikla landa, tilstrekkelege og føreseielege middel til å gjennomføre program og politikk for å utrydde alle former for fattigdom

les mer

1.b) Skab politiske rammer, der gavner fattige af begge køn

Opprette gode politiske rammeverk på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå basert på utviklingsstrategiar som gagnar dei fattige og... tek omsyn til kjønnsperspektivet, med sikte på å auke investeringar i tiltak som motverkar fattigdom

les mer

Vanskeligt at nå målet

Globalt set er andelen af mennesker, som lever i ekstrem fattigdom, dalet fra 15,7 % i 2010 til 10% i 2015.

Dette er en enorm forbedring, men fremgangen er fladet ud - og det ser ud til, at det bliver svært at nå at fjerne ekstrem fattigdom inden 2030, men i stedet ende på 6% . 

Coronapandemien gør situationen værre for de fattigste. FN har regnet ud, at coronapandemien fører til, at ekstrem fattigdom vil stige og være på 8,8% i 2020. Det er det sydlige Asien og Afrika syd for Sahara, som vil se den største  stigning af ekstremt fattige som følge af pandemien.

På vores temaside kan du læse mere om, hvad fattigdom er

55% af verdens befolkning har ingen adgang til sociale velfærdsordninger.

En del af mål 1 handler om sikkerhed for de fattigste, og verden er blevet enige om, at alle land skal have sociale velfærdssystemer. I dag er over halvdelen af verdens befolkning, 55%, uden nogle former for sociale støtteordninger.

(kilde: SDG report 2020 ) 

Hvad kan du gøre?

Vær en bevidst forbruger
Spørg om information om varene du er interesseret i. Køb mad, tøj og andet udstyr hos firmaer, som er åbne om vilkårene for deres ansatte, og som respekterer grundlæggende menneskerettigheder. 

Spred viden
Ikke alle ved, at økonomisk ulighed er et strukturelt problem. Politikerne og erhvervslivet må mere på banen for at ændre systemet. Stil spørgsmål, vær kritisk, find ud af hvilke partier, som er enige med dig og engager dig i en organisation, som vil noget godt for verden.