[[suggestion]]
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Bæredygtige byer og lokalsamfund

"Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige"

Verden urbaniseres i en fart vi aldrig har set magen til. Mere end halvdelen af verdens befolkning bor i dag i byer, og antallet kommer fortsat til at stige. Byerne fungerer som smeltedigler fulde af ideer, handel, kultur, videnskab og socialt samspil. Samtidig står byerne for 75 procent af alle klimagasudslip og store slumområder hindrer gode levevilkår.

Yderligere 2.5 milliarder mennesker vil flytte til byer inden 2050. Urbanisering skaber både store muligheder og udfordringer.

På den ene side sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og udvikle sig både økonomisk og socialt, og på den anden side skaber de miljø- og klimaproblemer.

Mange byers befolkningstal vokser hurtigere end antallet af arbejdspladser og boliger. Dette fører til udviklingen af slumområder med dårlige boligforhold og manglende arbejdspladser til indbyggerne. I de kommende år vil slumområderne huse størstedelen af verdens fattige.

11.1)

Inden 2030 skal alle sikres adgang til egnede og sikre boliger til en overkommelige pris med adgang til grundlæggende tjenesteydelser, og slumkvarterer skal opgraderes.

les mer

11.2)

Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer til en overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres bl.a. ved at udbygge den kollektive trafik med særlig hensyn til behov hos sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, personer med handicap og de ældre.

les mer

11.3)

Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig, og kapaciteten til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og forvaltning i alle lande skal styrkes.

les mer

11.4)

Indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv skal styrkes.

les mer

11.5)

Inden 2030 skal antallet af dødsfald og antallet af berørte personer samt reduktion i de direkte økonomiske tab i forhold til det globale bruttonationalprodukt, som følge af katastrofer, herunder vandrelaterede katastrofer, reduceres betydeligt med fokus på beskyttelse af de fattige og mennesker i sårbare situationer.

les mer

11.6)

Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.

les mer

11.7)

Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

les mer

11.a)

Positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter skal støttes ved at styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning.

les mer

11.b)

Inden 2020 skal der ske en betydelig stigning i antallet af byer og bosættelser, der vedtager og gennemfører integrerede politikker og planer, der stræber mod inklusion, ressourceeffektivitet, modvirkning og tilpasning til klimaændringer, modstandsdygtighed over for katastrofer, og som udvikler og gennemfører helhedsorienteret katastrofe- risikostyring på alle niveauer, i overensstemmelse med Sendai-rammen for Katastrofe- og Risikoforebyggelse (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030).

les mer

11.c)

De mindst udviklede lande skal støttes, bl.a. gennem finansiel og teknisk bistand, til at bygge bæredygtige og robuste bygninger med anvendelse af lokale materialer.

les mer