[[suggestion]]
Fred, rettfærdighed og stærke institutioner
Fred, rettfærdighed og stærke institutioner

”Retfærdighed og stærke institutioner. Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer”

At sikre international fred og sikkerhed har altid været FN’s hovedopgave. Derfor er mål 16 viet til at skabe fredelige og inkluderende samfund. Fred er en forudsætning for at skabe bæredygtig udvikling. Under konflikter mister mange tilgang til offentlige tjenester, samtidig med at det er vanskeligt at drive stærke statslige institutioner under konflikter. 

Når eksempelvis retsvæsenet i et land fungerer dårligt, går det ud over menneskers retssikkerhed. Svage institutioner gør det også vanskeligere at stoppe korruption, bestikkelser og skatteunddragelser. Dette hæmmer den økonomiske vækst i et land og frarøver mennesker retten til grundlæggende velfærdsydelser.

16.1)

Alle former for vold og voldsrelateret dødsfald skal reduceres væsentligt overalt.

les mer

16.2)

Mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn skal stoppes.

les mer

16.3)

Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og internationalt niveau, og der skal sikres lige adgang til en retfærdig rettergang for alle.

les mer

16.4)

Inden 2030 skal ulovlige penge- og våbenstrømme væsentligt reduceres, og indsatsen for inddrivelse og tilbagelevering af af stjålne værdier og bekæmpelse af alle former for organiseret kriminalitet skal styrkes.

les mer

16.5)

Alle former for korruption og bestikkelse skal nedbringes betydeligt.

les mer

16.6)

Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

les mer

16.7)

Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

les mer

16.8)

Udviklingslandenes deltagelse i globale mellemstatslige institutioner skal udbygges og styrkes.

les mer

16.9)

Inden 2030 skal der gives en retlig identitet til alle, herunder fødselsregistrering.

les mer

16.10)

Der skal sikres offentlig adgang til information og beskyttelse af fundamentale frihedsrettigheder i henhold til international lovgivning og internationale aftaler.

les mer

16.a)

Relevante nationale institutioner skal styrkes, bl.a. gennem internationalt samarbejde, for at opbygge kapacitet på alle niveauer, og i særdeleshed i udviklingslande, for at forhindre vold og bekæmpe terrorisme og kriminalitet.

les mer

16.b)

Ikke-diskriminerende love og politikker til støtte for en bæredygtig udvikling skal fremmes og håndhæves.

les mer