[[suggestion]]
Fred, rettfærdighed og stærke institutioner
Fred, rettfærdighed og stærke institutioner

”Retfærdighed og stærke institutioner. Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer”

16.1)

Alle former for vold og voldsrelateret dødsfald skal reduceres væsentligt overalt.

16.2)

Mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn skal stoppes.

16.3)

Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og internationalt niveau, og der skal sikres lige adgang til en retfærdig rettergang for alle.

16.4)

Inden 2030 skal ulovlige penge- og våbenstrømme væsentligt reduceres, og indsatsen for inddrivelse og tilbagelevering af af stjåln...e værdier og bekæmpelse af alle former for organiseret kriminalitet skal styrkes.

les mer

16.5)

Alle former for korruption og bestikkelse skal nedbringes betydeligt.

16.6)

Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

16.7)

Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

16.8)

Udviklingslandenes deltagelse i globale mellemstatslige institutioner skal udbygges og styrkes.

16.9)

Inden 2030 skal der gives en retlig identitet til alle, herunder fødselsregistrering.

16.10)

Der skal sikres offentlig adgang til information og beskyttelse af fundamentale frihedsrettigheder i henhold til international lovgivning og internationale... aftaler.

les mer

16.a)

Relevante nationale institutioner skal styrkes, bl.a. gennem internationalt samarbejde, for at opbygge kapacitet på alle niveauer, og i særdele...shed i udviklingslande, for at forhindre vold og bekæmpe terrorisme og kriminalitet.

les mer

16.b)

Ikke-diskriminerende love og politikker til støtte for en bæredygtig udvikling skal fremmes og håndhæves.