[[suggestion]]
Industri, innovation og infrastruktur

"Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation"

9.1)

Utvikle påliteleg, berekraftig og solid infrastruktur av høg kvalitet, inkludert regional og grensekryssande infrastruktur, for  å&...nbsp;støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkomeleg pris og likeverdig tilgang for alle

les mer

9.2)

Fremje inkluderande og berekraftig industrialisering og næringsutvikling, og innan 2030 auke industridelen av sysselsetjing og bruttonasjonalprodukt ...vesentleg, i tråd med forholda i dei respektive landa, og doble industridelen av sysselsetjing og bruttonasjonalprodukt i dei minst utvikla landa

les mer

9.3)

Auke tilgangen til finansielle tenester, inkludert rimeleg kreditt, for små industribedrifter og andre bedrifter, særleg i utviklingsland, og s...tyrkje posisjonen til desse bedriftene og integrere dei i verdikjeder og marknader

les mer

9.4)

Innan 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli meir berekraftig, med meir effektiv bruk av ressursar og meir utstrekt b...ruk av reine og miljøvenlege teknologiformer og industriprosessar, der alle land gjer ein innsats etter eiga evne og eigen kapasitet

les mer

9.5)

Styrkje vitskapleg forsking og oppgradere teknologien i næringslivssektorane i alle land, særleg i utviklingsland, mellom anna ved – inna...n 2030 – å stimulere til innovasjon, auke talet på tilsette (per million innbyggjarar) vesentleg innanfor forskings- og utviklingsverksemd og vesentleg auke løyvingane til offentleg og privat forsking og utvikling

les mer

9.a)

Leggje til rette for berekraftig utvikling av infrastrukturen i utviklingsland ved å auke den finansielle, teknologiske og faglige bistanden til afri...kanske land, dei minst utvikla landa, kystlause utviklingsland og små utviklingsøystatar

les mer

9.b)

Støtte nasjonal utvikling av teknologi, forsking og innovasjon i utviklingsland, mellom anna ved å sikre politiske rammevilkår som fremj...ar mangfald i næringslivet og gjev handelsvarer ein meirverdi

les mer

9.c)

Auke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi vesentleg og arbeide for at dei minst utvikla landa får allmenn og rimeleg tilgang til in...ternett innan 2020

les mer

Væksten i industrien og stigning i produktion af varer går rette vej, men går for langsomt for at nå målet inden 2030. Coronapandemien har i endvidere medført nedgang i flytrafik, standsning i levering af varer og tabte arbejdspladser verden over, hvilket har resulteret i en hård opbremsning i forhold til at nå om vækst i industri.
For at nå målet om innovation må det også investeres mere i småskala industri over hele verden, og der må puttes flere midler  i forskning og udvikling.  Kilde: SDG progress report

Mobildækning og internetbrug i 2019

I 2019 boede næsten hele verden med adgang til mobilt bredbånd,93%. Derimod brugte kun lidt over halvdelen af verdens befolkning internet,54%. Det er stor forskel fattige og rige lande, når det gælder brug af internet. I "De mindst udviklede lande (en betegnelse FN bruger på de 46 fattigste lande i verden) bruger kun 19 % Internet, sammenlignet med 87 % i udviklede lande. Hovedgrundene til de store forskelle er, at det er dyrt med netbrug, og at man ikke har viden om, hvordan man bruger nettet.

Procentandel af verdens befolkning som har adgang til mobile bredbåndsignaler, og andelen som bruger internet i 2019 (Kilder: SDG progres report)