[[suggestion]]
Klimaindsats
Klimaindsats

”Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser”

13.1)

Styrkje evna til å stå imot og tilpasse seg til klimarelaterte farar og naturkatastrofar i alle land

13.2)

Innarbeide tiltak mot klimaendringar i politikk, strategiar og planlegging på nasjonalt nivå

13.3)

 Styrkje evna enkeltpersonar og institusjonar har til å redusere klimagassutslepp, tilpasse seg til og redusere konsekvensane av klimaendringar ...og varsle tidleg, og dessutan styrkje utdanninga og bevisstgjeringa om dette

les mer

13.a)

Gjennomføre forpliktingane som dei utvikla landa som er part i FNs rammekonvensjon om klimaendring, har teke på seg for å nå m&ari...ng;let om i fellesskap å skaffe 100 milliardar dollar per år innan 2020 frå alle kjelder for å dekkje det behovet utviklingslanda har for å innføre føremålstenlege klimatiltak og gjennomføre dei på ein open måte, og fullt ut operasjonalisere Det grøne klimafondet ved at fondet så snart som mogleg blir tilført kapital

les mer

13.b)

Fremje mekanismar for å styrkje evna til effektiv klimarelatert planlegging og forvaltning i dei minst utvikla landa og små utviklingsøy...statar, mellom anna med vekt på kvinner, ungdom og lokale og marginaliserte samfunn

les mer