[[suggestion]]
Livet på land
Livet på land

”Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet”

15.1)

Inden 2020 skal der sikres bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af økosystemer på land og i ferskvand og deres tjenesteydelser, s...pecielt skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold til forpligtigelser under internationale aftaler.

les mer

15.2)

Inden 2020 skal bæredygtig forvaltning af alle typer af skove fremmes, skovrydning skal stoppes, forringede skove skal genskabes og skovrejsning og s...kovtilplantning skal væsentligt øges set.

les mer

15.3)

Inden 2030 skal ørkendannelse bekæmpes, forringet land og jord genoprettes, herunder land påvirket af ørkendannelse, tørke... og oversvømmelse, og det skal forsøges at opnå en jordforringelsesneutral verden.

les mer

15.4)

Inden 2030 skal der sikres beskyttelse af bjergøkosystemer, herunder deres biodiversitet, for at kunne øge deres evne til at bidrage til b&ae...lig;redygtig udvikling.

les mer

15.5)

Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden ...2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

les mer

15.6)

Der skal fremmes retfærdig og ligelig fordeling af fordelene ved udnyttelse af genetiske ressourcer og fremmes en rimelig adgang til sådanne re...ssourcer, som aftalt internationalt.

les mer

15.7)

Der skal tages omgående handling for at stoppe krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede dyr- og plantearter og adressere både eftersp&osla...sh;rgsel og udbud af ulovlige produkter af vilde dyr.

les mer

15.8)

Inden 2020 skal der introduceres foranstaltninger for at forhindre indførelsen og væsentligt begrænses indvirkningen af invasive arter p...å land- og i vandøkosystemer, og der skal kontrolles eller udryddes de prioriterede arter.

les mer

15.9)

Inden 2020 skal der integreres økosystem- og biodiversitetsværdier i national og lokal planlægning, i udviklingsprocesser, og i fattigdo...msbekæmpelsesstrategier og redegørelser.

les mer

15.a)

De finansielle ressourcer fra alle kilder til at beskytte og bruge biodiversitet og økosystemer bæredygtigt skal mobiliseres og øges be...tydeligt.

les mer

15.b)

Der skal mobiliseres betydelige ressourcer fra alle kilder og alle niveauer til at finansiere bæredygtig skovforvaltning og til at give tilstræ...kkelige incitamenter for udviklingslande til at fremme denne form for forvaltning, herunder beskyttelse og genplantning af fældede skovområder.

les mer

15.c)

Den globale støtte til kampen mod krybskytteri og ulovlig handel med beskyttet arter, bl.a. gennem styrkelse af lokale samfunds muligheder for at fo...rfølge en bæredygtig levevis skal øges.

les mer