[[suggestion]]
Rent vand og sanitet

"Sikre, bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle"

6.1)

Innan 2030 sørgje for likeverdig tilgang til trygt drikkevatn til ein overkomeleg pris for alle

6.2)

Innan 2030 sørgje for tilgang til tilstrekkelege og likeverdige sanitær-, hygiene- og toalettforhold for alle, med særleg vekt på ...behova til jenter og kvinner og personar i utsette situasjonar

les mer

6.3)

Innan 2030 sørgje for betre vasskvalitet ved å redusere forureining, avskaffe avfallsdumping og mest mogleg avgrense utslepp av farlege kjemik...aliar og materiale, halvere prosenten ubehandla spillvatn og i vesentleg grad auke gjenvinning og trygg ombruk på verdsbasis

les mer

6.4)

Innan 2030 vesentleg betre utnyttinga av vatn i alle sektorar og sikre berekraftig uttak av og tilgang til ferskvatn for å bøte på vassm...angel og i vesentleg grad redusere talet på personar som blir ramma av vassmangel

les mer

6.5)

Innan 2030 innføre integrert forvaltning av vassressursar på alle nivå, mellom anna gjennom samarbeid over landegrensene der det er aktuelt

6.6)

Innan 2020 verne og byggje opp att vassrelaterte økosystem, inkludert fjell, skogar, våtmarker, elvar, vassførande bergartar og innsj&o...slash;ar

les mer

6.a)

 Innan 2030 utvide det internasjonale samarbeidet og støtta til å byggje opp kapasitet i utviklingsland innanfor verksemd og program som ...er knytte til vass- og sanitærforhold, mellom anna teknologi for vassoppsamling, avsalting, effektiv bruk av vassressursar, behandling av avløpsvatn, gjenvinning og ombruk

les mer

6.b)

Støtte og styrkje medverknad frå lokalsamfunn for å betre forvaltninga av vass- og sanitærforhold

Adgang til vand

71% af verdens befolkning har adgang til trygge drikkevandskilder- Her menes, at kilderne er tilgængelige, der hvor man bor, og når man har behov for dem og uden forurening. "Trygge kilder" inkluderer vand i rør, brønde, offentlige rør, borevand eller beskyttede naturlige kilder eller regnvand. 

Adgang til toilet

44% af verdens befolkning har adgang til grundlæggende sanitæreanlæg. - Her regner man adgang til grundlæggende faciliteter, som  ikke bliver delt med andre husholdninger, og som hindrer brugerne og deres umiddelbare miljø fra at komme i kontakt med menneskelige ekskrementer.

Det var 44% som havde adgang til grundlæggende sanitæreanlæg i 2017. Kilde: SDG indicators database

1 af 3 grundskoler i verden har dårlige toiletter. Det gør, at det er vanskeligt for piger at fortsætte i skole efter de hat fået menstruation. 

Det er ca. 673 millioner mennesker, som kun har tilgang til udendørs toilet eller ingen toilet.. 

Vandmangel

Verdens vandmangel kan føre til så mange som 700 millioner mennesker vil være nødsaget til at flygte fra deres hjem inden 2030. (kilde: SDG report2020)

Hvad kan du gøre?

Kun det som skal i toilettet - skal i toilettet

Skyl aldrig affald, tamponer eller farlige kemikalier og medicin ned i toilettet. Det forurener vand og sø og påvirker både dyrenes og menneskernes sundhed. 

Spred information

Næsten to og en halv milliard mennesker rundt om i verden mangler fortsat ordentlige toiletter. Vær opmærksom på dette problem og oplys andre. Skriv et indlæg til en avis, ring ind til et radioprogram eller organiser en demonstration eller indsamling. 

Indsaml plastik

Deltag i en strandoprydningsaktion eller arranger en selv. Og det behøver ikke være på en strand - det kan være affaldsopsamling hvor som helst. Inviter venner med!