[[suggestion]]
Sundhed og trivsel

"Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper"

3.1)

Innan 2030 redusere mødredøyinga i verda til under 70 per 100 000 levandefødde

3.2)

Innan 2030 få slutt på dødsfall som kan forhindrast blant nyfødde og barn under fem år, med eit felles mål for alle l...and om å redusere døyinga blant nyfødde til høgst 12 per 1000 levandefødde og til høgst 25 per 1000 levandefødde blant barn under fem år

les mer

3.3)

Innan 2030 stanse epidemiane av aids, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sjukdommar, og motverke hepatitt, vassborne sjukdommar og andre smittsam...e sjukdommar

les mer

3.4)

Innan 2030 redusere prematur døying av ikkje-smittsame sjukdommar med ein tredel gjennom førebygging og behandling, og fremje mental helse og... livskvalitet

les mer

3.5)

Styrkje førebygging og behandling av rusmiddelmisbruk, mellom anna misbruk av narkotiske stoff og skadeleg bruk av alkohol

3.6)

 Innan 2020 halvere talet på dødsfall og skadar i verda som skriv seg frå trafikkulykker

3.7)

Innan 2030 sikre allmenn tilgang til tenester som er knytte til seksuell og reproduktiv helse, inkludert familieplanlegging og tilhøyrande informasj...on og opplæring, og sikre at reproduktiv helse blir innarbeidd i nasjonale strategiar og program

les mer

3.8)

Oppnå allmenn dekning av helsetenester, inkludert ordningar som vernar mot økonomiske konsekvensar, og allmenn tilgang til grunnleggjande og g...ode helsetenester og trygge, verksame og nødvendige medisinar og vaksinar av god kvalitet og til ein overkomeleg pris

les mer

3.9)

Innan 2030 redusere talet på dødsfall og sjukdomstilfelle på grunn av farlege kjemikaliar og forureina luft, vatn og jord vesentleg

3.a)

Styrkje gjennomføringa av rammekonvensjonen frå Verdshelseorganisasjonen om førebygging av tobakksskadar i alle land

3.b)

Støtte forsking på – og utvikling av – vaksinar og medisinar mot smittsame og ikkje-smittsame sjukdommar som primært rammar ...utviklingsland, sørgje for tilgang til nødvendige medisinar og vaksinar til ein overkomeleg pris, i samsvar med Doha-erklæringa om TRIPS-avtalen og folkehelse, som stadfestar at utviklingslanda har rett til fullt ut å nytte føresegnene om høvet til å verne om folkehelsa og særleg sørgje for tilgang til medisinar til alle, i avtalen om handelsrelaterte aspekt ved immaterielle rettar

les mer

3.c)

Oppnå ein vesentleg auke i finansieringa av helsetenester og rekruttering, utvikling og opplæring av helsepersonell i utviklingsland, sær...leg i dei minst utvikla landa og små utviklingsøystatar, og arbeide for at slikt personell blir verande i landa

les mer

3.d)

Styrkje kapasiteten i alle land, særleg i utviklingsland, for tidlegvarsling, risikoredusering og handtering av nasjonale og globale helserisikoar

Børnedødeligheden i verden

  • I 2018 døde omkring 5,3 millioner børn og unge under 5 år, de fleste af årsager, som kunne være undgået. Af disse døde halvdelen i de første levemåneder.  
  • Fire ud af fem dødsfald for børn under fem år finder sted enten i Afrika syd for Sahara eller i Sydøst Asien. 

Globalt har det været en stor nedgang i antallet af børn, som dør før fyldt 5 år, og vi er på vej til at nå dette mål (norsk grafik)

Barnedødelighed

Mødredødeligheden i verden

Mødredødelighed

Levealder

Malariatilfælde 

 

Hvad kan du gøre?

Vælg miljøbevidst

Mange produkter indeholder skadelige kemikalier og produkter, som kan være skadelige for dig selv og for naturen. Gennemgå produkterne du bruger hjemme og vælg miljøcertificerede. Få i gang en diskussion på skolen eller arbejdspladsen om miljøbevidste valg. 

Bliv vaccineret

For at beskytte samfundet mod livsfarlige sygdomme og pandemier er det vigtig, at både du og din familie bliver vaccineret.